Jak działa program?

Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Każda szkoła może zostać zgłoszona do programu tylko przez jednego nauczyciela, który posiada zgodę dyrektora szkoły na przystąpienie do programu i dołączy jej skan w kroku 2.: „Zgłoś szkołę”. Nauczyciel, który zgłasza swoją szkołę do programu, obejmuje funkcję nauczyciela-koordynatora.

Nauczyciel-koordynator zawiązuje w zgłoszonej szkole Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, której zadaniem jest przygotowanie oraz realizacja zadań programu. Wymagane jest, aby drużyna składała się z co najmniej dwóch nauczycieli pracujących w zgłoszonej szkole (w tym nauczyciel-koordynator) oraz od pięciu do dziesięciu uczniów szkoły, w przypadku szkół podstawowych muszą to być nauczyciele i uczniowie klas 7-8.

Temat II edycji 2021/2022 programu to: BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH

Zagadnienia dotyczące tematu edycji zostały dokładnie opisane w broszurach edukacyjnych dostępnych w zakładce >O programie>Materiały do pobrania

  • Gotówka jako powszechnie akceptowana forma płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z polskich banknotów i rozpoznawać ich zabezpieczenia?
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.
  • Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?
  • Zagrożenia związane z produktami finansowymi oferującymi wysoką stopę zwrotu.
  • Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?
  • Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?
  • Sztuka zawierania zobowiązań finansowych tj. kredyt lub pożyczka. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

Do wykonania są trzy zadania: lekcja z ekonomią, debata szkolna i warsztat uczniowski. Za przygotowanie i realizację zadań odpowiada drużyna. Każde z zadań może być przeprowadzone stacjonarnie w szkole lub on-line. To drużyna decyduje o kolejności wykonywania zadań. Opisy z przebiegu zadań należy umieścić w kroku 4: „Zgłoś zadanie” i wysłać do NBP do 23 marca 2022 r.

Lekcja z ekonomią

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji na temat II edycji programu w ramach dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja lub cykl lekcji mogą być przeprowadzone przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów, dla jednej grupy uczestników lub wielu różnych grup np.: na lekcji matematyki umiejętności arytmetyczne mogą zostać wykorzystane do wyliczania raty kredytu, na lekcji chemii można dowiedzieć się, z czego zrobione są monety, a na geografii uczniowie mogą zapoznać się m.in. z czynnikami determinującymi rozwój społeczno-gospodarczy różnych państw. Lekcja może trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.

Debata szkolna

Zadanie polega na organizacji debaty na temat II edycji programu. Można wybrać dowolną formę debaty, np.: debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona raz lub wielokrotnie dla jednej lub wielu grup uczestników. Do debaty mogą być zaangażowani eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu przewodniego. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych. Za wybór ekspertów odpowiada drużyna.

Warsztat uczniowski

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które utrwalą w ciekawy sposób praktyczne aspekty tematu II edycji programu. Warsztat może być poprowadzony np. z wykorzystaniem metody lekcji odwróconej, z użyciem pomocniczych materiałów edukacyjnych takich jak np. prezentacja, film typu screencast, karty pracy, teksty źródłowe itp. Warsztat może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. Uczniowie prowadzący warsztat powinni być wspomagani przez opiekuna merytorycznego, który posiada wiedzę dotyczącą tematu przewodniego. Może to być np. nauczyciel ze szkoły, uczelni czy innych placówek naukowych. Za wybór opiekuna merytorycznego odpowiada drużyna.

Do każdego opisu z przebiegu zadań wymagane jest dołączenie filmu ilustrującego przebieg zadania, w którym będą zawarte opinie uczestników na temat wartości edukacyjnej zrealizowanych zadań. W formularzu można również dołączyć pięć załączników tj. zapis wideo danego zadania w formacie MP4, maks. 100 MB, a także materiały powstałe w trakcie realizacji zadania np. autorskie scenariusze lub konspekty w plikach Word lub PDF, prezentacje PowerPoint, artykuły, plakaty, zdjęcia w plikach JPG (nieobligatoryjne). Zachęcamy do prowadzenia chronologicznej dokumentacji z realizacji zadań programu w internecie np. na stworzonej przez drużynę stronie poświęconej udziałowi w programie Złote Szkoły NBP lub na podstronie szkoły lub w mediach społecznościowych, a link do tej dokumentacji można zamieścić w formularzu zadań w kroku 4 „Zgłoś zadanie”.W przypadku zaangażowania w realizację zadań eksperta/ekspertów, NBP nie pokrywa kosztów związanych z ich zaangażowaniem. Natomiast w przypadku zaangażowania w realizację zadania przedstawicieli instytucji finansowych, w tym banków czy firm komercyjnych, szkoła jest zobowiązana zapewnić, że nie będą oni promowali swoich produktów i usług.

Każde zadanie należy wykonać jako odrębne działanie, opracowane i zrealizowane wyłącznie na potrzeby danej edycji programu. Zadania nie mogą być realizowane w całości lub w części w ramach innego konkursu czy programu.

W przypadku zaangażowania w realizację zadań eksperta/ekspertów, NBP nie pokrywa kosztów związanych z ich zaangażowaniem. Natomiast w przypadku zaangażowania w realizację zadania przedstawicieli instytucji finansowych, w tym banków czy firm komercyjnych, szkoła jest zobowiązana zapewnić, że nie będą oni promowali swoich produktów i usług.

Wszystkie szkoły, które wyślą do NBP relację z trzech zadań programu do 23 marca 2022 r., mają szansę na tytuł „Złotej Szkoły NBP” edycji 2021/2022 potwierdzony certyfikatem. Na podstawie rankingu najlepiej zrealizowanych zadań, NBP ustala próg punktowy decydujący o przyznaniu szkole tytułu – oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wśród szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostaną przyznane nagrody za najlepiej zrealizowane zadania: lekcja z ekonomią, debata szkolna i warsztat uczniowski, w dwóch odrębnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wysokości:

I miejsce – 10 000 zł

II miejsce – 8 000 zł

III miejsce – 6 000 zł

Wyróżnienie – 4 000 zł

Dla dwóch najlepszych szkół spośród Złotych Szkół NBP edycji 2021/2022 są przewidziane:

  • Nagroda Specjalna o wartości 15 000 zł za oryginalność i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem przewodnim programu.
  • Nagroda Prezesa NBP o wartości 15 000 zł za najbardziej innowacyjne i inspirujące wykonanie zadań programu.