Jak działa program?

Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Każda szkoła może zostać zgłoszona do programu tylko przez jednego nauczyciela, który posiada zgodę dyrektora szkoły na przystąpienie do programu i dołączy jej skan w kroku 2.: „Zgłoś szkołę”. Nauczyciel, który zgłasza swoją szkołę do programu, obejmuje funkcję nauczyciela-koordynatora.

Nauczyciel-koordynator zawiązuje w zgłoszonej szkole Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, której zadaniem jest przygotowanie oraz realizacja zadań programu. Wymagane jest, aby drużyna składała się z co najmniej dwóch nauczycieli pracujących w zgłoszonej szkole (w tym nauczyciel-koordynator) oraz od pięciu do dziesięciu uczniów szkoły, w przypadku szkół podstawowych muszą to być nauczyciele i uczniowie klas 7-8.

Temat III edycji 2022/2023 programu to: POZNAJEMY BANK CENTRALNY

Do wykonania są trzy zadania: lekcja z ekonomią, debata szkolna i warsztat uczniowski. Za przygotowanie i realizację zadań odpowiada Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Każde z zadań może być przeprowadzone stacjonarnie lub on-line. To drużyna decyduje o kolejności wykonywania zadań. Opisy z przebiegu zadań należy umieścić w kroku 4: „Zgłoś zadanie”, a następnie wysłać je do NBP najpóźniej do 27 marca 2023 r.

Lekcja z ekonomią

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji na temat III edycji programu w ramach dowolnego przedmiotu nauczanego w szkole. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja lub cykl lekcji mogą być przeprowadzone przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów, dla jednej grupy uczestników lub wielu różnych grup. Lekcja może trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.

Debata szkolna

Zadanie polega na organizacji debaty na temat III edycji programu. Można wybrać dowolną formę debaty, np.: debaty „za i przeciw”, dyskusji moderowanej czy debaty panelowej. Debata może być przeprowadzona raz lub wielokrotnie dla jednej lub wielu grup uczestników. Do debaty mogą być zaangażowani eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu edycji. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych. Za wybór ekspertów odpowiada drużyna.

Warsztat uczniowski

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które będą dotyczyć tematu III edycji programu. Warsztat może być poprowadzony np. z wykorzystaniem metody lekcji odwróconej, z użyciem pomocniczych materiałów edukacyjnych takich jak np. prezentacja, karty pracy, teksty źródłowe itp. Warsztat może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny. Uczniowie prowadzący warsztat powinni być wspomagani przez opiekuna merytorycznego, który posiada wiedzę dotyczącą tematu edycji. Może to być np. nauczyciel ze szkoły, uczelni czy innych placówek naukowych. Za wybór opiekuna merytorycznego odpowiada drużyna.

Jak opisać przebieg zadania?

Do każdego opisu z przebiegu zadania jest wymagane dołączenie filmu ilustrującego przebieg zadania. Do opisu można również dołączyć pięć innych załączników takich jak np. zapis wideo danego zadania w formacie MP4, maks. 500 MB, a także materiały powstałe w trakcie realizacji zadania (nieobligatoryjnie) np. scenariusze w plikach Word lub PDF, prezentacje PowerPoint, zdjęcia w plikach JPG. W kroku 4. „Zgłoś zadanie” można również załączyć dowolną liczbę linków do materiałów dotyczących przebiegu zadań umieszczonych w internecie np. na stronie szkoły lub w mediach społecznościowych. W przypadku zaangażowania w realizację zadań eksperta/ekspertów, NBP nie pokrywa kosztów związanych z ich zaangażowaniem. Natomiast w przypadku zaangażowania w realizację zadania przedstawicieli instytucji finansowych, w tym banków czy firm komercyjnych, szkoła jest zobowiązana zapewnić, że nie będą oni promowali swoich produktów i usług.

Każde zadanie należy wykonać jako odrębne działanie, opracowane i zrealizowane wyłącznie na potrzeby danej edycji programu. Zadania nie mogą być realizowane w całości lub w części w ramach innego konkursu czy programu.

Wszystkie szkoły, które wyślą do NBP relację z trzech zadań programu do 27 marca 2023 r., ubiegają się o tytuł „Złotej Szkoły NBP” edycji 2022/2023 potwierdzony certyfikatem. Na podstawie rankingu najlepiej zrealizowanych zadań, NBP ustala próg punktowy decydujący o przyznaniu szkole tytułu – oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Nagrody

Spośród szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostaną wybrane, szkoły, które otrzymają nagrody pieniężne:

  • za najlepiej zrealizowane zadania: lekcję z ekonomią, debatę szkolną i warsztat uczniowski, w podziale na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w wysokości:

I miejsce – 10 000 zł

II miejsce – 8 000 zł

III miejsce – 6 000 zł

Wyróżnienie – 4 000 zł

  • za najlepiej zrealizowane wszystkie zadania III edycji programu:

100 nagród w wysokości 2000 zł
50 nagród dla szkół podstawowych i 50 nagród dla szkół ponadpodstawowych

  • dla dwóch najlepszych Złotych Szkół NBP edycji 2022/2023:

Nagroda Specjalna - 15 000 zł
za oryginalność i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej
związanej z tematem przewodnim programu

Nagroda Prezesa NBP - 15 000 zł
za najbardziej innowacyjne i inspirujące wykonanie zadań programu

UWAGA!: Szkoła może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną - przyznana nagroda pieniężna lub wyróżnienie nie mogą być łączone z pozostałymi nagrodami pieniężnymi przyznawanymi w danej edycji Programu.

 

Zbierz drużynę, zrób zadania!

Jak działa program?

W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z min. 2 nauczycieli i min. 5 uczniów a maks. 10 uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który ma zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP – zloteszkoly.nbp.pl.

Uczestnicy

Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła i każdy nauczyciel mogą być zgłoszeni do programu jeden raz w danej edycji.

Jak dołączyć? Krok po kroku

  1. Rejestracja Nauczyciel-koordynator rejestruje się na platformie Złotych Szkół NBP.
  2. Zgłoszenie Szkoły Nauczyciel-koordynator zgłasza szkołę do programu i dołącza skan zgody dyrektora.
  3. Zgłoszenie drużyny Nauczyciel zgłasza na platformie pozostałych członków drużyny: nauczycieli i uczniów.
  4. Zgłoszenie zadań Nauczyciele z drużyny wysyłają relacje na platformie w wyznaczonym terminie.

546 SZKÓŁ Z TYTUŁEM „ZŁOTA SZKOŁA NBP” W 359 MIEJSCOWOŚCIACH

Jak zdobyć tytuł Złotej Szkoły NBP i nagrody

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły najwięcej punktów za zrealizowane trzy zadania poświęcone tematowi przewodniemu edycji. Na podstawie rankingu szkół NBP określa próg punktowy, który decyduje o przyznaniu tytułu. Spośród Złotych Szkół NBP nagrody pieniężne otrzymują te, które najlepiej wykonały zadania danej edycji programu.