§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady Programu „Złote Szkoły NBP”, zwanego dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Drużyna – Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, składająca się z co najmniej dwóch nauczycieli pracujących w tej samej szkole (w tym jeden Nauczyciel-koordynator) oraz co najmniej pięciu uczniów ze zgłoszonej szkoły, z zastrzeżeniem, że w przypadku szkół podstawowych jest wymagane, aby byli to nauczyciele i uczniowie klas 7-8;
  2. Komisja – zespół dokonujący oceny merytorycznej Opisów przebiegu Zadań, które przeszły pozytywnie ocenę formalną;
  3. Koordynator NBP – pracownik NBP zajmujący się obsługą Programu;
  4. Nauczyciel-koordynator – nauczyciel posiadający zgodę dyrektora szkoły na zgłoszenie jej do Programu i odpowiedzialny w szczególności za zgłoszenie szkoły, Drużyny oraz Opis przebiegu Zadań;
  5. Opis przebiegu Zadania – opis zrealizowanego Zadania zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, przesłany do NBP za pośrednictwem Platformy;
  6. Platforma – system do rejestracji i logowania nauczycieli do Programu, służący do zgłaszania szkół i Drużyn, do zapisywania i przesyłania Opisów przebiegu Zadań oraz do komunikowania się z NBP, dostępny pod adresami zloteszkoly.nbp.pl i www.nbp.pl/edukacja;
  7. Profil Szkoły – informacje dotyczące Szkoły zgłoszonej do Programu, utworzonej Drużyny oraz Opisów przebiegu Zadań, umieszczone na Platformie, aktualizowane w czasie udziału Szkoły w Programie;
  8. Szkoła – szkoła zgłoszona do Programu i zarejestrowana na Platformie;
  9. Tytuł „Złota Szkoła NBP” – tytuł nadawany przez NBP w każdej edycji Programu Szkołom, które zrealizują wymagane w danej edycji Zadania i prześlą do NBP za pośrednictwem Platformy wymagane Opisy przebiegu tych Zadań oraz uzyskają najwyższe oceny merytoryczne od Komisji;
  10. Uczestnicy – uczniowie biorący udział w Zadaniu, ze szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej zgłoszonej do Programu, w dalszej kolejności pozostała społeczność Szkoły;
  11. Zadanie – zadanie do wykonania przez Drużynę z udziałem Uczestników, określone dla każdej edycji Programu w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Program skierowany jest do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Regulaminu.
 5. Szczegóły każdej edycji Programu określa każdorazowo Załącznik nr 1 do Regulaminu przy czym pierwsza edycja Programu zostaje ogłoszona w roku szkolnym 2020/2021.

§2 Główne założenia Programu

 1. Program „Złote Szkoły NBP” to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych.
 2. Ideą Programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych.
 3. Każda edycja Programu ma jeden temat przewodni z zakresu ekonomii i finansów.
 4. Drużyny realizują określone w danej edycji Programu Zadania, a następnie dokumentują je na Platformie.
 5. Drużyny angażują w realizację Zadań danej edycji Programu jak największą liczbę Uczestników.
 6. Szkoły, których Drużyny uzyskały w danej edycji Programu najwyższe oceny merytoryczne wykonanych Zadań, otrzymują Tytuł „Złota Szkoła NBP” potwierdzony certyfikatem.
 7. Spośród wszystkich Szkół z Tytułem „Złota Szkoła NBP” te, których Drużyny ‒ zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji ‒ najlepiej zrealizowały Zadania danej edycji Programu, otrzymują nagrody pieniężne lub wyróżnienie(-a) pieniężne na zasadach określonych w § 11 oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§3 Zasady zgłoszenia udziału w Programie

 1. W celu zgłoszenia szkoły do Programu nauczyciel szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej rejestruje się na Platformie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na www.zloteszkoly.nbp.pl.
 2. Rejestracja do Programu jest dobrowolna, bezpłatna i prowadzona w trybie ciągłym.
 3. W celu zgłoszenia szkoły nauczyciel zarejestrowany na Platformie uzyskuje zgodę jej dyrektora na przystąpienie do Programu oraz dołącza skan podpisanej przez dyrektora zgody, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 4. Do Programu mogą być zgłoszone szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
 5. Szkoła może być zgłoszona do Programu tylko przez jednego nauczyciela Szkoły, z wyłączeniem § 12 ust. 5 Regulaminu.
 6. Prawidłowo zgłoszona Szkoła posiada Profil Szkoły na Platformie.
 7. Nauczyciel zgłaszający Szkołę do Programu staje się Nauczycielem-koordynatorem, który jest odpowiedzialny w szczególności za:
  1. ) powołanie i zgłoszenie Drużyny do Programu zgodnie z § 4;
  2. ) realizację ‒ we współpracy ze zgłoszonymi członkami Drużyny ‒ Zadań opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
  3. ) przygotowanie i przesłanie Opisów przebiegu Zadań zgodnie z § 8 Regulaminu.

§4 Zasady tworzenia i działania Drużyny  

 1. Po utworzeniu Profilu Szkoły Nauczyciel-koordynator otrzymuje, za pośrednictwem Platformy, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Szkoły do Programu oraz zgłasza Drużynę zgodnie z ust. 2.
 2. Wymagane jest, aby Drużyna składała się z co najmniej dwóch nauczycieli pracujących w Szkole (w tym jeden Nauczyciel-koordynator) oraz z co najmniej pięciu uczniów Szkoły, z zastrzeżeniem, że w przypadku szkół podstawowych jest wymagane, aby byli to uczniowie klas 7-8. Wśród nauczycieli należących do Drużyny powinni być nauczyciele działający na rzecz upowszechniania edukacji ekonomicznej.
 3. Drużyna jest odpowiedzialna za przygotowanie oraz realizację Zadań danej edycji Programu określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Każdy nauczyciel dodany do Drużyny ma możliwość edytowania danych zapisywanych na Platformie, gromadzonych w Profilu Szkoły, w tym usunięcia Szkoły.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Programu jest Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa.
 2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.
 3. W ramach Programu dane osobowe będą przetwarzane przez NBP w następujących celach:
  1. ) w przypadku Nauczyciela-koordynatora: w celu przystąpienia do Programu;
  2. ) w przypadku Nauczyciela-koordynatora i pozostałych członków Drużyny w celu:
   1. ) udziału w Programie;
   2. ) publikacji na stronie nbp.pl lub www.zloteszkoly.nbp.pl, w materiałach informacyjno-edukacyjnych NBP w wersji papierowej i elektronicznej oraz w mediach społecznościowych, w tym na kanale YouTube administrowanym przez NBP;
  3. ) w przypadku ekspertów i Uczestników:
   1. ) udziału w Programie;
   2. ) publikacji na stronie nbp.pl lub www.zloteszkoly.nbp.pl, w materiałach informacyjno-edukacyjnych NBP w wersji papierowej i elektronicznej oraz w mediach społecznościowych, w tym na kanale YouTube administrowanym przez NBP.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3, jest art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, tj.
  • lit. a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów regulujących daniny publiczne oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • dla celu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a) i pkt 3 lit. a): do czasu wycofania zgody lub usunięcia Profilu z Platformy, a dodatkowo w przypadku Nauczyciela-koordynatora – do czasu jego zmiany decyzją dyrektora Szkoły, a w przypadku członków Drużyny – do chwili usunięcia ich z Drużyny;
  • dla celu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. b): 12 miesięcy od zakończenia ostatniej edycji Programu, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Program został zakończony. 
 1. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione NBP, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione NBP, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym nauczycielom-członkom Drużyny, członkom Komisji[1], firmie obsługującej Platformę oraz będą przekazywane organom publicznym, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie, uzyskania Tytułu i certyfikatu „Złota Szkoła NBP” oraz przekazania nagród/wyróżnień pieniężnych.
 5. Szkoła oświadcza, że przed wprowadzeniem danych na Platformę uzyskała od wszystkich członków Drużyny, ekspertów oraz Uczestników, w tym przedstawicieli ustawowych osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych, które nie ukończyły 16 lat, potwierdzenie realizacji obowiązku informacyjnego o udostępnieniu ich danych osobowych NBP stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w celu udziału w Programie, publikacji ich wizerunków na stronach nbp.pl lub www.zloteszkoly.nbp.pl, w materiałach informacyjno-edukacyjnych NBP w wersji papierowej i elektronicznej oraz w mediach społecznościowych, w tym na kanale YouTube administrowanym przez NBP.
 6. Nauczyciel-koordynator zobowiązuje się do dokumentowania zgód członków Drużyny, ekspertów i Uczestników, a w przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych, które nie ukończyły 16 lat, ich przedstawiciela ustawowego, na utrwalenie na zdjęciach oraz nagranie wideo ich wizerunku oraz niezależną zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez NBP na stronach nbp.pl lub www.zloteszkoly.nbp.pl, w materiałach informacyjno-edukacyjnych NBP w wersji papierowej i elektronicznej oraz w mediach społecznościowych, w tym na kanale YouTube administrowanym przez NBP, wyrażoną w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
 8. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest potwierdzeniem realizacji obowiązku informacyjnego przez NBP.
 9. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację praw osób określonych w RODO.

§6 Ogólne założenia dotyczące Zadań  

 1. NBP określa szczegóły danej edycji Programu w Załączniku nr 1 do Regulaminu i ogłasza je na Platformie, w tym:
  1. ) czas trwania edycji,
  2. ) temat przewodni edycji,
  3. ) liczbę i kategorie Zadań,
  4. ) termin składania Opisów z przebiegu Zadań,
  5. ) wymagania dotyczące Opisów z przebiegu Zadań.
 1. Konieczne jest, aby każde Zadanie było wykonane jako odrębne działanie, opracowane i zrealizowane wyłącznie na potrzeby danej edycji Programu. Zadanie nie może być realizowane w ramach innego konkursu lub programu.
 2. Uczestnikami Zadań powinni być uczniowie szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej zgłoszonej do Programu, w dalszej kolejności mogą to być pozostali członkowie społeczności szkolnej.

§7 Zasady posługiwania się logotypem NBP

Szkoła nie może posługiwać się logotypem NBP ani bez uprzedniej pisemnej zgody NBP wymieniać nazwy Narodowego Banku Polskiego w związku z udziałem Szkoły w Programie.

§8 Zasady sporządzania i przesyłania Opisów z przebiegu Zadań, w tym udzielenia licencji 

 1. Do każdego Opisu z przebiegu Zadania należy dołączyć zdjęcia i opcjonalnie film, zwane dalej: „Dziełem”, potwierdzające realizację Zadania, zgodnie z formatami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Każdy nauczyciel należący do Drużyny może zapisywać i modyfikować Opisy z przebiegu Zadań na Platformie do czasu ich przesłania do NBP. Po przesłaniu do NBP Opisów z przebiegu Zadań nie ma możliwości ich zmiany.
 3. Szkoła oświadcza, że będą jej przysługiwać wszelkie prawa majątkowe, w tym majątkowe prawa autorskie do Dzieła w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu. Szkoła zobowiązuje się do uzyskania i okazania na każde żądanie NBP wszelkiej dokumentacji potwierdzającej, że przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Dzieła w zakresie umożliwiającym dysponowanie Dziełem i prawami do niego w zakresie objętym Regulaminem.
 4. Szkoła oświadcza, że każdorazowo w chwili przekazania NBP Dzieła, Dzieło będzie wolne od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.
 5. Z chwilą przekazania NBP Dzieła Szkoła udziela NBP nieodpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Dzieła przez NBP, na następujących polach eksploatacji:  
  1. ) na stronach nbp.pl lub www.zloteszkoly.nbp.pl
  2. ) w materiałach informacyjno-edukacyjnych NBP w wersji papierowej i elektronicznej,
  3. ) w mediach społecznościowych, w tym na kanale YouTube administrowanym przez NBP.
 6. Szkoła może wypowiedzieć licencję, o której mowa w ust. 5, z zachowaniem 2-letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 7. Szkoła zezwala NBP na dokonywanie technicznych zmian w Dziele koniecznych z uwagi na środek przekazu lub nośnik, na którym dokonywane jest rozpowszechnianie Dzieła.
 8. NBP przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie opracowań, w szczególności tłumaczeń na inne języki, nieodpłatnych przeróbek i adaptacji Dzieła. Szkoła udziela NBP zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Dzieła na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5.

§9 Procedura oceny Opisów przebiegu Zadań 

 1. Opisy z przebiegu Zadań wymaganych w danej edycji Programu są poddane ocenie formalnej, którą przeprowadza Koordynator NBP w oparciu o kryteria określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Opisy z przebiegu Zadań, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej lub zostały złożone po terminie wskazanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zostają odrzucone.
 3. Opisy z przebiegu Zadań, które spełniają wymogi oceny formalnej, zostają przekazane do oceny merytorycznej.
 4. Ocenę merytoryczną Opisów z przebiegu Zadań przeprowadza Komisja, która przyznaje punkty za każdy Opis z przebiegu Zadania zgodnie z założeniami określonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 5. Na podstawie zsumowanych punktów przyznanych przez Komisję za każdy Opis przebiegu Zadania danej edycji Programu, Koordynator NBP tworzy ranking Szkół z najwyższą oceną merytoryczną.

§10 Zasady przyznawania Tytułu „Złota Szkoła NBP”

 1. Szkoły z najwyższymi ocenami merytorycznymi, o których mowa w § 9 ust. 5, otrzymują Tytuł „Złota Szkoła NBP” danej edycji Programu.
 2. Każda Szkoła z Tytułem „Złota Szkoła NBP” otrzymuje certyfikat przypisany tylko dla danej edycji Programu.
 3. Lista Szkół z Tytułem „Złota Szkoła NBP” jest publikowana na stronie nbp.pl/edukacja lub na www.zloteszkoly.nbp.pl w terminie określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§11 Zasady przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień pieniężnych

 1. W Programie przewidziano możliwość przyznania przez NBP nagród pieniężnych i wyróżnień pieniężnych wyłącznie Szkołom posiadającym Tytuł „Złota Szkoła NBP”, których Drużyny ‒ zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji ‒ najlepiej zrealizowały Zadania danej edycji Programu: 
  1. ) nagrody pieniężnej specjalnej dla Szkoły, która ‒ zdaniem Komisji ‒ wyróżniła się oryginalnością i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem przewodnim;
  2. ) po jednej nagrodzie pieniężnej za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii Zadań;
  3. ) wyróżnienia/wyróżnień pieniężnych w każdej lub w wybranych kategoriach Zadań.
 2. Nagrody pieniężne i wyróżnienia pieniężne, o których mowa w ustępie powyżej, mają służyć propagowaniu wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży szkolnej.
 3. Lista nagrodzonych Szkół zostaje ogłoszona na nbp.pl/edukacja lub na www.zloteszkoly.nbp.pl w terminie określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Wysokość nagrody specjalnej oraz pozostałych nagród pieniężnych i wyróżnienia/wyróżnień pieniężnych dla danej edycji Programu jest określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Dyrektor Szkoły, której przyznano nagrodę pieniężną lub wyróżnienie pieniężne, przeznaczy otrzymaną kwotę na cel, który przyczyni się do zwiększenia wiedzy ekonomicznej wśród uczniów Szkoły (np. wycieczkę edukacyjną, gry edukacyjne, urządzenia multimedialne lub oprogramowanie, pomoce dydaktyczne itp.) oraz ewentualnie ‒ wg własnego uznania ‒ na indywidualne docenienie pracy i zaangażowania członków Drużyny.
 6. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 3, Nauczyciel-koordynator jest zobowiązany do przesłania do NBP następujących danych umożliwiających przekazanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia pieniężnego: numeru rachunku bankowego (Szkoły lub organu prowadzącego Szkołę), nazwy banku prowadzącego rachunek oraz danych adresowych podmiotu, do którego należy rachunek bankowy.
 7. NBP może podjąć decyzję o przyznaniu nagród równorzędnych lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach zdecydować o innym podziale nagród pieniężnych i wyróżnienia/wyróżnień pieniężnych, niż określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 8. Decyzje NBP o przyznaniu nagród pieniężnych i wyróżnienia/wyróżnień pieniężnych są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom.
 9. NBP w ramach Programu nie przyznaje jakichkolwiek nagród, wyróżnień oraz nie przekazuje jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, bezpośrednio lub pośrednio osobom fizycznym, w tym członkom Drużyn.

§12 Rezygnacja z udziału w Programie

 1. Każdy zarejestrowany do Programu nauczyciel ma możliwość usunięcia swoich danych na Platformie.
 2. W przypadku usunięcia przez Nauczyciela-koordynatora swoich danych Profil Szkoły nie zostaje usunięty.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do pozostałych nauczycieli zgłoszonych do Drużyny za pośrednictwem Platformy zostaje wysłane powiadomienie o konieczności:
  1. ) ustanowienia nowego Nauczyciela-koordynatora;
  2. ) potwierdzenia przez nowego Nauczyciela-koordynatora posiadania zgody dyrektora Szkoły na dalszy udział w Programie.
 4. Nowy Nauczyciel-koordynator, o którym mowa w ust. 3, jest zobowiązany do aktualizacji składu Drużyny zgodnie z § 4 ust. 2.
 5. Nauczyciel-koordynator ma możliwość usunięcia Profilu Szkoły z Platformy. W takim przypadku Szkoła, której Profil został usunięty, może zostać ponownie zgłoszona zgodnie z § 3.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie nbp.pl oraz www.zloteszkoly.nbp.pl.
 3. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Pytania w sprawie Programu należy kierować na adres: szkoly@nbp.pl lub za pośrednictwem form kontaktu podanych na Platformie.
 5. NBP zastrzega sobie prawo do odwołania danej edycji Programu bez podania przyczyny.
 6. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w zakresie Załącznika nr 1 w związku z ogłoszeniem kolejnej edycji Programu.
 7. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronach nbp.pl iwww.zloteszkoly.nbp.pl.

 

Pobierz pełną treść wraz z załącznikami Drukuj