• Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

  Dlaczego warto wziąć udział w programie Złote Szkoły NBP? Metody nauczania, które sprzyjają rozwijaniu kompetencji kluczowych, kompetencji społecznych  oraz kształtowaniu różnego rodzaju umiejętności to metody opierające się m.in. samodzielnym dochodzeniu do wiedzy oraz na pracy w grupie, komunikacji w zespole, samoocenie, ocenie koleżeńskiej.

  Do metod, które silnie wpływają na rozwijanie wyżej wymienionych  kompetencji należą m.in. metoda projektu, nauczanie problemowe, dyskusja i właśnie te metody były stosowane w realizacji programu Złote Szkoły NBP.

  Metody te z założenia różnią się od zwykłych zadań szkolnych swoją unikalnością uzyskiwanych efektów nauczania. Warto podkreślić, że metody te wzajemnie się przenikają i uzupełniają, ponieważ posiadają niewątpliwie wspólne cechy. Istotnymi wspólnymi cechami przywołanych metod jest m.in. położenie nacisku na aktywne i samodzielne zdobywanie wiedzy przez samego ucznia poprzez formułowanie problemów, stawianie hipotez badawczych, odkrywanie dróg rozwiązań problemów, weryfikację własnego stanowiska, formułowanie wniosków, równocześnie angażując do tych procesów poznawczych technologię informacyjno-komunikacyjną. Pozwalają na kształtowanie logicznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, uczą analizy i syntezy, pozwalają na twórczą kreatywność. A równocześnie pozwalają na kształtowanie właściwych postaw społecznych – m.in. brania odpowiedzialności za swoje działanie, punktualności, pozwalają na kształtowanie umiejętności komunikowania się, wypowiadania się, argumentowania i prezentowania się na forum, planowania swojej pracy, wpływają na tworzenie się więzi z innymi uczniami.

  Kompetencje społeczne to również umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Są one ważne w każdym aspekcie naszego życia – również zawodowym. Łatwość, z jaką nawiązujemy kontakty, zdolność pracy w grupie, komunikatywność, umiejętność organizowania swojego czasu oraz dostosowania się do panujących zasad, mogą być przepustką do wymarzonej pracy, do kształtowania swojej kariery zawodowej.

  Właśnie dlatego moim zdaniem warto brać udział w takich programach jak Złote Szkoły NBP.

  Beata Marciniak, nauczyciel

Wróć do listy opinii